Proč profesionální předseda?

Společnost GOLDEN CUBE SERVIS s.r.o. Vám nabízí zajištění funkce voleného statutárního orgánu společenství vlastníků (SVJ) místo dosavadního výboru formou externího profesionálního předsedy.
Dnešní doba klade stále vyšší nároky na odborné znalosti, čas i zodpovědnosti osob zastávajících funkci ve statutárních orgánech SVJ (například ručení svým majetkem za svá rozhodnutí). Proto stále více SVJ volí do svého statutárního orgánu za předsedu výboru SVJ nebo přímo za předsedu SVJ externistu – profesionální firmu – s potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi.
Nový Občanský zákoník umožňuje členství ve statutárním orgánu SVJ i nečlenu společenství vlastníků, což přineslo vlastníkům možnost vyřešit často problematickou situaci s obsazením statutárních orgánů SVJ právě externím předsedou. Umíme samozřejmě zajistit i funkci ve statutárním orgánu bytového družstva.
Nabízím Vám výkon funkce předsedy SVJ naší společností, obdobně jako je zajišťování správy domu smluvním správcem. Současně SVJ doporučujeme, aby s externím předsedou byl zvolen i revizor nebo kontrolní komise. Výhodou kombinace externího profesionálního předsedy a kontrolní komise, popřípadě revizora z řad členů společenství je, že místní členové společenství nejlépe znají potřeby domu a jeho obyvatel a profesionální předseda tyto potřeby dokáže zajistit.
Předseda SVJ, stejně jako původně výbor, je výkonným orgánem SVJ, řídí a organizuje běžnou činnost SVJ, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a stanovami SVJ svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Současně předseda při výkonu své funkce dbá na dodržování stanov SVJ, platných zákonů a dalších obecně platných právních předpisů stejně, jako tak doposud činil výbor SVJ. Předsedu volí a odvolává shromáždění vlastníků. Předseda SVJ může též před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit společenství vlastníků písemně.
Za svou činnost odpovídá předseda SVJ shromáždění.
Funkční období předsedy SVJ činí zpravidla 5 let.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Co pro vás předseda bude provádět?

Předseda SVJ zejména:

 •  svolává zasedání shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění,
 • předkládá shromáždění zprávu o své činnosti, o hospodaření SVJ, návrh rozpočtu pro příští období a další údaje nebo návrhy týkající se hospodaření SVJ,
 • zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění a seznamuje vlastníky jednotek se zápisem způsobem určeným v rozhodnutí shromáždění,
 • oznamuje vlastníkům jednotek na základě rozhodnutí shromáždění výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku a rozhoduje o výši záloh na služby,
 • na základě rozhodnutí shromáždění uzavírá smlouvy s jinými osobami v rámci činnosti SVJ,
 • odpovídá za vedení účetnictví, předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku a
 • odpovídá za podání daňového přiznání, pokud má SVJ povinnost je podávat,
 • vede seznam členů SVJ a dalších obyvatel domu,
 • zajišťuje vyúčtování záloh na služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 • zajišťuje včasné plnění závazků SVJ vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetími osobami,
 • plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků a jiné povinnosti z právních předpisů,
 • uzavírá nebo mění smlouvu s osobou, která má zajišťovat pro SVJ některé činnosti správy domu a pozemku,
 • zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek,
 • rozhoduje o nabytí, zcizení (tj. prodeji) nebo zatížení movitých věcí, vyjma případů kdy jde o výlučnou působnost shromáždění,
 •  rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění; v případě náhlé havarijní situace rozhoduje vždy o provedení nezbytné opravy a jde-li o rozsah oprav spadající do výlučné působnosti shromáždění, svolá následně shromáždění, jemuž předloží zprávu o nezbytně provedených opravách k odstranění havárie,
 •  jménem SVJ vymáhá plnění povinností vůči vlastníkům jednotek.

Činnosti vykonává předseda SVJ dle rozhodnutí shromáždění, členové SVJ mají vždy jasný a průkazný přehled o jeho činnosti. To je zajištěno i předkládáním pravidelných zpráv o činnosti předsedy a zpřístupněním všech dokladů o hospodaření SVJ všem členům společenství. Pokud to umožňují podmínky, lze dle vzájemné domluvy zřídit i tzv. „úřední hodiny“ předsedy přímo v domě. Ze zkušenosti postačují 1x za 2 měsíce.

Díky osobním mnohaletým zkušenostem ve vedení SVJ či bytových družstev a spolupráci s odbornými firmami v oblasti bytové problematiky, můžeme nabídnout jednak dostatek zkušeností, tak i přístup k aktuálním odborným informacím, či přístup na uzavřené webové stránky pro SVJ.